Obchodní podmínky

Wedding Point s.r.o.

se sídlem Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 08520763

společnost zapsána v OR vedeném KS v Ostravě pod sp.zn. C 79805

dále jen „Poskytovatel“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování služeb, specifikovaných dále, Poskytovatelem. 
 2. Poskytovatel poskytuje služby definované ve čl. II. těchto obchodních podmínek subjektům, které poptávají online služby definované v čl. II. těchto obchodních podmínek, prostřednictvím webových internetových stránek www.wedding-point.cz
 3. Klientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí subjekt, zaměřený na poskytování ubytovacích, stravovacích a jiných služeb v souvislosti s pořádáním oslav, zejména svatebních obřadů a hostin (dále jen „Klient“), který má zájem o prezentaci svých služeb prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele. Klientem je zpravidla podnikající fyzická nebo právnická osoba. 
 4. Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o poskytování online služeb, uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele na webových stránkách www.wedding-point.cz (dále jen „Smlouva“), případně jinou formou. Smlouva a její jednotlivá ujednání jsou blíže specifikovány ve čl. III. těchto obchodních podmínek. 
 5. Aplikace jiných ujednání, obchodních či všeobecných obchodních podmínek, neuvedených v těchto obchodních podmínkách, je vyloučena. 

II. Popis poskytovaných služeb

 1. Poskytovatel na základě Smlouvy s Klientem, za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách, zařadí Klienta do internetové prezentace na internetových stránkách Poskytovatele www.wedding-point.cz, přičemž rozsah internetové prezentace a poskytovaných služeb je závislý na dohodnutém rozsahu služeb dle Smlouvy. Rozsah služeb může být stanoven odkazem na některý ze standardizovaných cenových balíčků Poskytovatele, jak jsou tyto zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele. Poskytovanými službami se rozumí zejména umožnění Klientovi zveřejnit prezentaci jím nabízených služeb pro třetí osoby na internetových stránkách Poskytovatele. Prezentace bude zveřejněná v typové podobě umožňované internetovými stránkami Poskytovatele. Informace tvořící obsah prezentace budou Klientem předávány Poskytovateli prostřednictvím uživatelského profilu, přičemž Poskytovatel se zavazuje tyto ve sjednané formě zveřejnit nejpozději do 5 pracovních dnů. Poskytovatel si vyhrazuje právo schválit či zamítnou zveřejnění jakéhokoliv obsahu poskytnutého Klientem pro zveřejnění, nicméně Poskytovatel není povinen kontrolovat obsah těchto informací a jejich soulad s právními předpisy, za což nese odpovědnost výlučně Klient.
 2. V rámci prezentace na internetových stránkách Poskytovatele je Klient oprávněn nabízet pouze služby související s pořádáním a organizací svateb a svatebních hostin.
 3. Poskytovatel se zavazuje služby dle odst. 1 tohoto článku poskytovat po sjednanou dobu dle Smlouvy. 
 4. Komunikace s Klientem bude probíhat prostřednictvím e-mailové adresy Klienta uvedené ve Smlouvě, popř. také prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného Klientem při vytvoření uživatelského profilu na webu Poskytovatele. 
 5. Poskytovatel nevstupuje do žádných právních vztahů s třetími osobami, zájemci o služby poskytované Klienty a inzerované na internetových stránkách Poskytovatele. Klient je povinen sám s takovými třetími osobami sjednat obsah případného závazkového vztahu a odpovídá sám za dodržení veškerých právních předpisů ve vztahu k těmto třetím osobám. 
 6. V případě porušení závazků Klienta dle Smlouvy, zejména zveřejněním informací, které obsahově neodpovídají sjednaným podmínkám, případně z důvodu porušení právních předpisů, dobrých mravů, neuhrazené ceny a podobně, je Poskytovatel oprávněn znepřístupnit prezentaci Klienta či její část, o čemž bude Poskytovatel Klienta informovat.
 7. Cena za poskytované služby je sjednána ve Smlouvě a to buď individuálně nebo odkazem na cenové balíčky Poskytovatele zveřejněné na internetových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel může nabízet službu v základním rozsahu také ve verzi FREE bezplatně. Pokud má být služba poskytována úplatně, pak je cena za poskytované služby ve sjednané výši hrazena předem a to buď měsíčně nebo ročně dle volby Klienta. Pokud je poskytování služby Poskytovatelem sjednáno za úplatu, vystaví Poskytovatel Klientovi daňový doklad k přijaté platbě vždy bezodkladně po přijetí platby.

III. Smlouva 

 1. Pro účely uzavření Smlouvy vytvoří klient svůj uživatelský profil na internetových stránkách poskytovatele a následně po přihlášení do uživatelské zóny zvolí rozsah požadovaných služeb. Odesláním objednávky poskytnutí konkrétního rozsahu služeb akceptuje Klient nabídku Poskytovatele na poskytování služeb dle čl. II. v rozsahu zvoleném Klientem, za podmínek uvedených níže. Smlouva s Klientem je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o zpracování poptávky a uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele, a to prostřednictvím e-mailové zprávy, zaslané na e-mail uvedený Klientem. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s konkrétním Klientem. 
 2. Klient odesláním objednávky na poskytnutí služeb souhlasí a výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek. Klient se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek. V případě, že je Klientem právnická osoba, zástupce, který za Klienta formulář vyplňuje, prohlašuje, že je oprávněn přijmout tyto obchodní podmínky za Klienta. 
 3. Poskytovatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytovat služby dle čl. II. těchto obchodních podmínek. Poskytovatel poskytuje služby na základě Smlouvy v rozsahu dle těchto obchodních podmínek Klientům za sjednanou úplatu, jejíž výše je vypočtena s ohledem na zvolený rozsah služeb a uvedena v objednávce služeb. 
 4. Uzavřením Smlouvy vzniká Klientovi právo na zařazení do internetové prezentace Poskytovatele na internetových stránkách www.wedding-point.cz, kde budou služby nabízené Klientem prezentovány vedle ostatních poskytovatelů obdobných služeb. 
 5. Klient dále výslovně souhlasí se zpracováním a poskytováním údajů zadaných do uživatelského profilu a odpovídá za správnost, úplnost a zákonnost těchto informací a odpovídá rovněž za veškerý obsah předaný Klientem Poskytovateli ke zveřejnění v rámci prezentace Klienta na internetových stránkách Poskytovatele. To platí i tehdy, jedná-li se o důvěrné informace či obchodní tajemství Klienta. Zejména pak Klient odpovídá také za to, že žádné jím předané informace (zejména fotografie, audiovizuální materiál) ke zveřejnění v rámci internetových stránek Poskytovatele neporušují autorská práva žádných osob.
 6. Podmínkou uzavření Smlouvy je vyplnění všech povinných údajů v rámci registrace uživatelského profilu Klienta a potvrzení Klienta o tom, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to formou zaškrtnutí políčka „Seznámil jsem se s obchodními podmínkami“, jakož i potvrzení Klienta o tom, že se seznámil s informacemi o ochraně osobních údajů. Klient muže při uzavření Smlouvy udělit Poskytovateli také souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nad rámec plnění této Smlouvy. Obchodní podmínky, informace o ochraně osobních údajů i souhlas se zpracováním osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele. 
 7. Prostřednictvím uživatelského profilu mohou Klienti spravovat údaje o Klientovi a upravovat obsah prezentace Klienta. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací do jeho uživatelského účtu. 
 8. Údaje uvedené v uživatelském profilu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Poskytovatel nenese odpovědnost za následky spojené s poskytnutím nesprávných či nepravdivých údajů Klientem. Každý Klient je oprávněn registrovat jeden uživatelský profil, nedohodnou-li se strany ve výjimečných případech jinak. 
 9. Klient uzavřením Smlouvy potvrzuje, že Smlouvu uzavírá srozumitelně, určitě, dle jeho pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
 10. Smlouva není zprostředkovatelskou smlouvou, komisí, příkazem, smlouvou o obchodním zastoupení, licencí ani smlouvou o dílo. Poskytovatel se na základě Smlouvy nestává zástupcem či zmocněncem Klienta. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení občanského zákoníku, která se týkají shora uvedených smluvních typů. 
 11. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle čl. II. těchto obchodních podmínek s nejlepší profesionální péčí. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat či jiné vady způsobené v důsledku zásahu vyšší moci. Rovněž nenese odpovědnost za výpadky na straně poskytovatelů internetového připojení či webhostingu, nejsou-li způsobeny jednáním či opomenutím Poskytovatele. V případě nedostupnosti internetové prezentace Poskytovatele zaviněním Poskytovatele má Klient nárok výlučně na vrácení poměrné části sjednané ceny za dobu nedostupnosti prezentace Klienta, byla-li tato nepřetržitě delší než 12 hodin, a to pouze v případě, že služba není poskytovaná bezúplatně.
 12. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Klient sám. 

IV. Ukončení Smlouvy 

 1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. 
 2. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou je možné ukončit výpovědí doručenou druhé smluvní straně, a to s výpovědní dobou v délce tří měsíců, plynoucí od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. 
 3. Od Smlouvy je možné odstoupit prostřednictvím oznámení o odstoupení, doručeného druhé smluvní straně, a to v případě, že některá ze smluvních stran poruší Smlouvu podstatným způsobem. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu. 

V. Ochrana a zpracování osobních údajů 

 1. Klientovi jsou všechny informace týkající se ochrany osobních údajů poskytovány samostatným dokumentem při založení uživatelského profilu.
 2. Klient výslovně souhlasí s využitím osobních údajů pro účely uzavření a plnění Smlouvy tak, jak je uvedeno v přiložené informaci o ochraně osobních údajů. 

VI. Odpovědnost 

 1. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či nemajetkovou újmu, která vznikne Klientovi v důsledku právních jednání třetích osob vůči Klientovi prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele. 
 2. Klient se zavazuje při využívání služeb poskytovaných Poskytovatelem postupovat v souladu s těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Klient prohlašuje, že při využívání služeb dle těchto obchodních podmínek nebude docházet k porušování práv třetích osob. 

VII. Informace pro spotřebitele 

 1. Tento článek těchto obchodních podmínek upravuje zvláštní práva spotřebitele a vztahuje se tedy pouze na práva Klientů, kteří uzavírají smlouvu s Poskytovatelem jako fyzické osoby, mimo rámec jejich podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jejich povolání. 
 2. Klient má podle tohoto článku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy obdrží první informace dle čl. II. těchto obchodních podmínek ze strany Poskytovatele. Pro účely dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
 3. Pokud chce Klient využít svého práva dle čl. VII. odst. 2 těchto obchodních podmínek, zašle Poskytovateli na kontaktní adresu nebo na jeho e-mailovou adresu vyplněný formulář odstoupení od smlouvy. Poskytovatel je povinen Klientovi přijetí tohoto formuláře bez zbytečného odkladu potvrdit na elektronickou adresu Klienta. 
 4. Klient dle tohoto článku výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel poskytoval Klientovi služby dle Smlouvy i ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. 
 5. V případě sporu mezi Klientem spotřebitelem a Poskytovatelem může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Klient spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9.12.2021 přičemž jsou od uvedeného data k dispozici v sídle Poskytovatele a na webových stránkách www.wedding-point.cz.
 2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem. Klientovi je doručováno na elektronickou adresu uvedenou v profilu uživatele a Poskytovateli na e-mailovou adresu svatebnimista@seznam.cz. Písemnosti doručované Klientovi se v případě pochybností považují za doručené třetím dnem po odeslání. 
 3. Znění těchto obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat i bez souhlasu Klienta. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.wedding-point.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Klientů vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 4. V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže být neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. 
 5. Právní poměry mezi Poskytovatelem a Klienty se řídí výlučně právním řádem České republiky. 
 6. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Adresát: …….. IČ: ………. se sídlem …………..

adresa pro doručení odstoupení od smlouvy: ………………

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování online služeb: Identifikační číslo klienta: _________________________ Datum uzavření smlouvy: _________________________ Jméno a příjmení: _________________________ Adresa: _________________________ Telefon: _________________________ E-mail: _________________________ 

V _________ dne__________ Podpis: ______________________